Keuze rechtsvorm

Alles over

Box 3: sparen en beleggen

Over dit thema

Vanaf 2001 kent de inkomstenbelasting een boxenstelsel. Alles wat niet als inkomsten uit werk en woning (box 1) of winst uit aanmerkelijk belang (box 2) wordt aangemerkt, valt in de restbox 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen is het voordeel uit sparen en beleggen verminderd met de persoonsgebonden aftrek. Dit dossier behandelt de voornaamste aspecten van inkomen uit sparen en beleggen, zoals het systeem, de rendementsgrondslag en de vrijstellingen.

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Inleiding box 3

IB Almanak - 01-01-2019

IB Almanak

Bezittingen en schulden

IB Almanak - 01-01-2019

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 7.8. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 2.14. Toerekening tussen en binnen de belastbare inkomens

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 2. Raamwerk

Wettekst

Artikel 5.4. Toedeling bij bepaalde verkrijgingen krachtens erfrecht

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 2.14a. Toerekening afgezonderd particulier vermogen

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 2. Raamwerk

Wettekst

Artikel 5.2. Voordeel uit sparen en beleggen

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 7.7. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 5.3. Rendementsgrondslag

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

...Meer

Besluiten

Besluiten

Samenvoeging besluiten over box 3-inkomen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2005/1272M - 31-10-2005

Besluiten

Binnenkort wordt wettelijk geregeld dat de correctie op de WOZ-waarde ook geldt voor verpachte woningen in box 3 en de Successiewet / goedkeuring voor 2010

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2011/248M - 17-03-2011

Besluiten

Wijziging box 3-beleid / goedkeuring voor defiscalisering van vruchtgebruik en bloot eigendom

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/409M - 08-05-2015

Besluiten

Besluit teruggaaf Nederlandse dividendbelasting voor niet-Nederlandse aandeelhouders

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2016/1731M - 25-04-2016

Besluiten

Nieuw besluit box 3-beleid met aanvulling DSB-maatregelen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2012/137M - 16-02-2012

Besluiten

Besluit over inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/662M - 03-09-2013

Besluiten

Box 3-beleid / geen belasting over DSB-spaartegoeden

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/4308M - 29-12-2010

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Box 3-heffing in 2013 geoorloofd / aanpassing forfait / voortvarend herstel

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00875 - ECLI:NL:GHARL:2018:6302 - 10-07-2018

Jurisprudentie

Renteswap kwalificeert als negatieve box 3-bezitting / vergrijpboeten (100%)

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/00057 en 17/00122 - ECLI:NL:PHR:2017:1134 - 11-10-2017

Jurisprudentie

Rendementsheffing geen buitensporige last ondanks extreem hoge belastingdruk

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 16/6230 en 16/7410 - ECLI:NL:RBGEL:2018:1370 - 27-03-2018

Jurisprudentie

Vermogensrendementsheffing ook in 2013 al strijdig met 'fair balance'

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00202 - ECLI:NL:GHAMS:2018:146 - 23-01-2018

Jurisprudentie

Interest Rate Swap kwalificeert als box 3-bezitting/schuld

IB - Arrest Hoge Raad - 17/00057 - ECLI:NL:HR:2018:123 - 02-02-2018

Jurisprudentie

Keuzerecht voor verdeling van vermogen in box 3

IB - Arrest Hoge Raad - 17/06153 - ECLI:NL:HR:2018:1896 - 12-10-2018

Jurisprudentie

Hof constateert voor 2014 schending artikel 1 EP bij vermogensrendementsheffing

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00112 - ECLI:NL:GHAMS:2018:83 - 16-01-2018

Jurisprudentie

Onteigende aandelen SNS / box-3-heffing in strijd met artikel 1 EP / rechtsherstel

IB - Arrest Hoge Raad - 17/01852 - ECLI:NL:HR:2018:511 - 06-04-2018

Jurisprudentie

Proefprocedure: forfaitaire rendementsheffing in 2014 niet strijdig met artikel 1 EP

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00167 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2590 - 15-06-2018

Jurisprudentie

Verloren vermogen door onteigening aandelen / box-3 heffing soms buitensporige last

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/01852 - ECLI:NL:PHR:2017:1397 - 15-12-2017

...Meer

Nieuws

Nieuws

The story of box 3: de geest uit de fles?

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180706 - 20-07-2018

Nieuws

Kamerbrief over massaal bezwaar box 3 (2017)

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000145735 - 29-08-2018

Nieuws

Bond voor Belastingbetalers start procedure tegen nieuwe vermogensrendementsheffing

IB - Redactie FiscaalTotaal - n.v.t. - 08-05-2018

Nieuws

Fiscale moties en toezeggingen Eerste en Tweede Kamer / definitieve rendementen box 3 voor 2019

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - 2018-0000143859 en 2018-0000144527 - 18-09-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De nieuwe box 3 een verbetering?

IB - 01-12-2016 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

De beste plek voor vermogen

IB - 01-12-2017 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Alternatieven voor vermogensrendementsheffing

IB - 01-10-2017 - E. de Witte en A. van der Werf

...Meer