Keuze rechtsvorm

Alles over

Corona: maatregelen voor zelfstandig ondernemers

Over dit thema

Voor een snel overzicht voor de mogelijkheden, download dan de volgende bijlage:

Stroomschema met maatregelen voor zzp'ers

Quick scan voor beoordeling recht op: NOW, TOGS en TOZO.

Wekelijkse interviews met Willem van Kasteren over steunmaatregelenpakket corona voor werkgevers en zelfstandig ondernemers.

Noodpakket 1.0
Het kabinet heeft bij brief van 17 maart 2020 een pakket aan uitzonderlijke economische maatregelen ingevoerd om de financiële en economische effecten van het coronavirus in de komende periode zo veel mogelijk te beperken. Doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt maandelijks steun via miljarden euro’s. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Daarnaast zijn er op 24 april belastingmaatregelen ingevoerd (zie de opsomming hieronder).

Belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis per 24 april 2020

Het kabinet heeft zes belastingmaatregelen ingevoerd om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Het betreft de volgende maatregelen, waarvan een deel in dit themadossier en delen in de corona-themadossiers voor werkgevers en particulieren zijn verwerkt:

  • Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling;
  • Versoepeling urencriterium;
  • Uitbreiding vrije ruimte werkkostenregeling;
  • Fiscale coronareserve in aangifte vennootschapsbelasting 2019;
  • Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap;
  • Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Deze maatregelen zijn uitgewerkt in een beleidsbesluit (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-26066.html). Daarin zijn diverse goedkeuringen en verduidelijkingen opgenomen. Deze hebben wij toegevoegd aan de respectievelijke onderdelen van ons corona-dossier waarin deze maatregelen terugkomen. De eerdere beleidsbesluiten met daarin fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis van 22 april 2020 respectievelijk 14 april 2020 zijn hiermee komen te vervallen.

Noodpakket banen en economie 2.0
Bij brief van 20 mei 2020 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamerbrief-noodpakket-2.0 heeft het kabinet het Noodpakket 2.0 bekendgemaakt. Diverse maatregelen zijn daarbij met drie maanden verlengd. Vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus, gelden voor ondernemers en werkenden de komende periode dus ook nog financiële ondersteuningsregelingen. Deze regelingen blijven volgens het kabinet nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is echter meer gericht en heeft daardoor op onderdelen gewijzigde voorwaarden. Doel is om zoveel mogelijk banen te behouden. Daarvoor is volgens het kabinet nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.
Alle nieuwe of verlengde regelingen staan vermeld in de brief van het kabinet van 20 mei.
Voor de steunmaatregelen hanteert het kabinet als volgorde:
- Er wordt bij voorkeur steun geboden in de vorm van generieke steunmaatregelen. Daarbij wordt ingezet op het behoud van zoveel mogelijk banen, het overbruggen van deze moeilijke periode waar dat zinvol is, en ten slotte op het bieden van vangnetten. Deze generieke maatregelen genieten de voorkeur boven sectorale en individuele maatregelen, omdat zij zo veel mogelijk marktverstoringen voorkomen en een gelijk speelveld waarborgen.
- Waar blijkt dat generieke steunmaatregelen in bepaalde sectoren onvoldoende soelaas bieden, wordt sectorale steun overwogen.
- In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om individuele bedrijven of organisaties te ondersteunen. Het kabinet maakt hierin een zorgvuldige afweging en stelt strikte voorwaarden aan steun aan deze bedrijven.

Belangrijkste wijzigingen voor zelfstandigen
1) Nieuwe regeling vanaf 1 juni: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
NB Deze regeling vervangt de TOGS-regeling. De TOGS-regeling stopt per 15 juni 2020 (aanvragen zijn nog mogelijk tot 26 juni).
2) Invoering partnerinkomenstoets per 1 juni voor de TOZO-regeling.

Na de verlengingsperiode van drie maanden
Het kabinet gaat de komende maanden monitoren hoe de pandemie en de economie zich ontwikkelen en zal zich richting Prinsjesdag beraden op basis van de dan beschikbare informatie welke stappen en maatregelen vervolgens passend en haalbaar zijn. Het kabinet merkt in de brief van 20 mei voorts al op, bezuiniging in de huidige fase van de crisis onverstandig te vinden.

Uitbreiding noodpakket banen en economie 2.0
In een brief van 28 mei heeft het kabinet bekend gemaakt het ‘noodpakket 2.0’ verder uit te breiden:
- Alle maatregelen lopen een maand langer door, dus nu tot 1 oktober. Dit geeft volgens het kabinet tijd en ruimte om tot een consistent en uitvoerbaar pakket te komen voor de volgende fase.
- De belastingvrije tegemoetkoming (TVL) is verhoogd van maximaal € 20.000 naar maximaal € 50.000 voor de komende vier maanden (was 3 maanden). De TVL is bedoeld voor MKB-ondernemers om de vaste materiële kosten te kunnen betalen.
- Het beschikbare budget voor de tweede tranche van de Corona Overbruggingslening (COL) is verhoogd naar € 200 miljoen (was € 150 miljoen). De COL is bedoeld voor de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups).

Steun- en herstelpakket 3.0
Middels een Kamerbrief (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/08/28/kamerbrief-steun--en-herstelpakket-voor-ondernemers-en-werkenden) heeft het kabinet eind augustus 2020 bekendgemaakt dat er een nieuw steun- en herstelpakket zal gaan gelden met ingang van 1 oktober 2020. Dit pakket bestaat uit drie pijlers:

1) Continueren van de steun: De NOW, Tozo en TVL worden met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021. De NOW en de Tozo worden richting de zomer in fases verantwoord, aangescherpt en specifieker gericht, met meer ruimte voor herstructurering als die nodig is. Voor de TVL wordt het maximale subsidiebedrag verhoogd en wordt in 2021 de regeling verder aangescherpt naar de bedrijven die de steun het hardst nodig hebben. Naast deze drie instrumenten, blijven de maatregelen die ondernemers van liquiditeit kunnen voorzien, beschikbaar. Daarnaast is er aanvullende, sectorale steun voor sectoren die zwaar worden geraakt door contactbeperkingen.

2) Stimuleren en investeren waar dat kan: Publieke investeringen worden versneld en private investeringen worden aangejaagd. Ook zet het kabinet in op een gezonde solvabiliteitspositie van Nederlandse bedrijven en worden investeringen in innovatie gestimuleerd. Daarmee behouden en creëren ze niet alleen nu werkgelegenheid, maar zorgen ze ook voor nieuwe banen en meer welvaart later. Dit deel van het pakket hangt nauw samen met het maatregelen uit de Miljoenennota en het Nationaal Groeifonds, waarover de Kamer uiterlijk op Prinsjesdag wordt geïnformeerd.

3) Ondersteunen waar aanpassing nodig is: Met meer dan € 1 miljard aan extra middelen krijgen sociale partners, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en scholen de ruimte om mensen van wie werk onder druk staat of die hun rekeningen niet meer kunnen betalen perspectief te bieden. Hiervoor zet het kabinet in op goede begeleiding van werk(loosheid)naar werk, (om)scholing en ontwikkeling, het tegengaan van armoede en problematische schulden, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het beschermen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Verzuimboeten en vergrijpboeten

IB Almanak - 01-01-2020

IB Almanak

Verzoek om uitstel van betaling

IB Almanak - 01-01-2020

IB Almanak

Wanneer invorderingsrente te betalen?

IB Almanak - 01-01-2020

Bezwaar en beroep Almanak

Verzuimboeten bij aanslagbelastingen

Bezwaar en Beroep Almanak - 01-01-2019

Pensioen Almanak

Vervroegen pensioendatum

Pensioen Almanak - 01-01-2018

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 15a

01-01-2020 - Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 - Hoofdstuk IV. Bijzondere regelingen

Wettekst

Artikel 13

01-01-2020 - Wet op de omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk II. Heffing ter zake van leveringen en diensten

Wettekst

Artikel 28

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk II. Kwijtschelding in andere gevallen en ontslag van betalingsverplichting

Wettekst

Artikel 67c

01-01-2020 - Algemene wet inzake rijksbelastingen - Hoofdstuk VIIIA. Bestuurlijke boeten

Wettekst

Artikel 25

01-01-2020 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen

Wettekst

Artikel 11

01-01-2020 - Wet op de omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk II. Heffing ter zake van leveringen en diensten

Wettekst

Artikel 3.54a. Terugkeerreserve

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.57. Juridische fusie

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 6

01-01-2020 - Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 - Hoofdstuk III

Wettekst

Artikel 3.65. Omzetting in een NV of BV

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 25

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk II. Kwijtschelding in andere gevallen en ontslag van betalingsverplichting

Wettekst

Artikel 36

01-01-2020 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid

Wettekst

Artikel 3.53. Fiscale reserves

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 28

01-01-2020 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk V. Betalingskorting en invorderingsrente

Wettekst

Artikel 29

01-01-2020 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk V. Betalingskorting en invorderingsrente

Wettekst

Artikel 12a

01-01-2020 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting

Wettekst

Artikel 3.56. Juridische splitsing

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 31a

01-01-2020 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige

Wettekst

Artikel 9

01-01-2020 - Wet op de omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk II. Heffing ter zake van leveringen en diensten

Wettekst

Artikel 29

01-01-2020 - Wet op de omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen

Wettekst

Artikel 29

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk III. Betalingskorting, invorderingsrente, kredietrente, en vertragingsrente

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-19833 - 29-09-2020

Besluiten

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-9594 - 06-05-2020

Besluiten

Geactualiseerd Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-16809 - 05-08-2020

...Meer

Nieuws

Nieuws

Overzichtelijk informatieblad over Tozo 3 beschikbaar

Alg - Belastingdienst - geen - 07-10-2020

Nieuws

Bonus zorgprofessionals definitief

Alg - Belastingdienst - geen - 06-10-2020

Nieuws

Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt vanaf 1 oktober 2020

Alg - Belastingdienst - geen - 05-10-2020

Nieuws

Voorstel BIK dat bedrijven stimuleert te blijven investeren in crisis naar Tweede Kamer

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 35572 - 05-10-2020

Nieuws

Wijzigingen NOW 1.0 en NOW 2.0

Alg - Belastingdienst - geen - 05-10-2020

Nieuws

Voorwaarden en wijzigingen NOW 3 bekend

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000130011 - 30-09-2020

Nieuws

Uitstel beperkte vermogenstoets Tozo tot april 2021

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000131968 - 30-09-2020

Nieuws

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

FB - Bericht Ministerie van Veiligheid en Justitie - Stb. 355 - 30-09-2020

Nieuws

Besluit noodmaatregelen coronacrisis Caribisch Nederland

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-20588 - 29-09-2020

Nieuws

Beantwoording vragen over Kamerbrief 'Fiscale voorwaarden bij individuele steunverlening'

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000164496 - 29-09-2020

Nieuws

Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000181386 - 29-09-2020

Nieuws

Coronavirus: noodpakket voor ondernemers en werknemers in Caribisch Nederland

Alg - Bericht Ministerie van BZK - geen - 20-03-2020

Nieuws

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

LB - Belastingdienst - geen - 01-04-2020

Nieuws

Kabinet helpt leveranciers en ondernemers met hun leverancierskrediet

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 07-04-2020

Nieuws

Begunstigend invorderingsbeleid in verband met Corona-crisis

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200423 - 23-04-2020

Nieuws

Kamerbrief aankondiging btw nultarief op mondkapjes

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000088920 - 13-05-2020

Nieuws

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200520 - 20-05-2020

Nieuws

Wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 / nota n.a.v. het verslag

Alg - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 35457 - 20-05-2020

Nieuws

Verlenging overeenkomst met België inzake grensarbeiders in de context van COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 28917 - 27-05-2020

Nieuws

Noodpakket 2.0 met 1 maand verlengd tot 1 oktober 2020

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000074009 - 28-05-2020

Nieuws

Overeenstemming over hoofdlijnen corona steunmaatregelenpakket 3.0

Alg / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200828 - 28-08-2020

Nieuws

Coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot in 2021

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - geen - 28-08-2020

Nieuws

Wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid -19 bij Tweede Kamer ingediend

Alg - Tweede Kamer - FT20200715 - 13-07-2020

Nieuws

OESO analyse van belastingverdragen en de gevolgen van de covidcrisis

Alg - Redactie FiscaalTotaal - geen - 03-04-2020

Nieuws

Versoepeling voorwaarden aanspraak financiële coronamaatregelen

Alg - Belastingdienst - geen - 29-04-2020

Nieuws

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200511 - 19-05-2020

Nieuws

750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200508 - 08-05-2020

Nieuws

Kamerbrief Eerste Kamer over Noodpakket 2.0

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - CE/20150419 - 22-05-2020

Nieuws

Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200625 - 24-06-2020

Nieuws

Deblokkeren g-rekening verruimd

Alg - Belastingdienst - geen - 06-04-2020

Nieuws

Kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000080433 - 24-04-2020

Nieuws

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000058604 - 24-04-2020

Nieuws

Pensioen in tijden van coronacrisis

Alg / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT20200430 - 30-04-2020

Nieuws

Breed steunpakket voor economie tegen impact corona

Alg / FB / Lokaal - Redactie FiscaalTotaal - FT20200318 - 18-03-2020

Nieuws

Overeenkomst met België inzake grensarbeiders in de context van COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 25956 - 08-05-2020

Nieuws

Aanvraagformulier bijzonder uitstel aangepast

Alg - Belastingdienst - geen - 08-04-2020

Nieuws

Beleidsbesluit 14 april 2020 inzake fiscale maatregelen coronacrisis

Alg / Auto / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200416 - 16-04-2020

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met Verzamelspoedwet COVID-19

FB - Eerste Kamer - 35457 - 16-06-2020

Nieuws

Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000065598 - 27-05-2020

Nieuws

Uitstel aangifte voor mensen met DigiD-machtigingscode

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000073661 - 23-04-2020

Nieuws

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis (24 april 2020)

Alg / IB / LB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200424 - 24-04-2020

Nieuws

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000066080 - 20-05-2020

Nieuws

Uitstel van betaling voor 185.000 ondernemers / totaalbedrag € 10 miljard

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 18-06-2020

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over zelfstandigen die net buiten Tozo vallen

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020Z08778 - 01-07-2020

Nieuws

Pensioenopbouw, arbeidsduurverkorting en het coronavirus

P&L - Belastingdienst - geen - 19-03-2020

Nieuws

Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - WJZ/20077977 - 30-03-2020

Nieuws

Corona crisis: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT2020032001 - 20-03-2020

Nieuws

Corona: aanpassen vaste reiskostenvergoeding niet nodig

Alg - Belastingdienst - geen - 16-04-2020

Nieuws

Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - CE-AEP/20148518 - 20-05-2020

Nieuws

Goedkeuringsbesluit btw-nultarief mondkapjes

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-10789 - 19-05-2020

Nieuws

Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting i.v.m. coronavirus

P&L - Belastingdienst - V&A 20-004 - 16-03-2020

Nieuws

Handreiking Orde voor (fiscale) maatregelen i.v.m. coronavirus

Alg - NOB - geen - 17-03-2020

Nieuws

Verlenging Tozo 2 tot 1 oktober 2020

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000079707 - 23-06-2020

Nieuws

NOW-regeling klaar, loketten bijna open

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000046793 - 31-03-2020

Nieuws

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen wordt eenvoudiger

Alg - Belastingdienst - geen - 02-04-2020

Nieuws

Belastingdienst ondersteunt FD’er met belactie coronavirus

Alg - Belastingdienst - geen - 03-04-2020

Nieuws

Aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig

LB / VPB - Belastingdienst - geen - 08-04-2020

Nieuws

Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden

Alg - Bericht Ministerie van SZW - CE-AEP - 28-08-2020

Nieuws

NOB-brief over Corona maatregelen: uitstel van betaling, btw en loonheffingen

Alg - NOB - geen - 26-03-2020

Nieuws

Geopend: loket voor grensondernemers voor aanvragen lening bedrijfskapitaal

Alg - Bericht Ministerie van SZW - geen - 18-05-2020

Nieuws

Kamerbrief economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - CE-AEP/20072624 - 12-03-2020

Nieuws

Noodmaatregelen kinderopvang in verband met COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000045277 - 31-03-2020

Nieuws

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000066195 - 02-04-2020

Nieuws

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - geen - 07-04-2020

Nieuws

Corona: identificatieplicht en anoniementarief nieuwe werknemer

LB - Belastingdienst - geen - 16-04-2020

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de fiscale maatregelen i.v.m. coronavirus

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-00001014002020- 0000101400 - 15-06-2020

Nieuws

Wijziging Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000059207 - 01-05-2020

Nieuws

Vrije ruimte werkkostenregeling tijdelijk verhoogd

LB - Belastingdienst - geen - 29-04-2020

Nieuws

Corona-ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers

Alg / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT2020032002 - 20-03-2020

Nieuws

Verzamelspoedwet COVID-19 bij Tweede Kamer ingediend

FB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 35457 - 12-05-2020

Nieuws

Uitleg over periode verleend uitstel van betaling

BTW - Belastingdienst - geen - 14-04-2020

Nieuws

Kamerbrief over Klein Krediet Corona (KKC) garantieregeling

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - DGBI/20135074 - 08-05-2020

Nieuws

Commentaar Orde op wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 35457 - 15-05-2020

Nieuws

Kamerbrief over tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - DGBI-O/20087452 - 27-03-2020

Nieuws

Verzamelspoedwet COVID-19 / nota n.a.v. het verslag Eerste Kamer

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 35457 - 05-06-2020

Nieuws

Coronavirus: Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - WJZ/ 20146069 - 26-06-2020

Nieuws

Herziene planning lopende beleidstrajecten tot het zomerreces naar aanleiding van COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000079558 - 29-04-2020

Nieuws

Tozo-uitkering voor zelfstandig ondernemers tot 1 juli 2021 verlengd

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - CE-AEP - 28-08-2020

Nieuws

Coronavirus: telefonisch horen

FB - Belastingdienst - geen - 30-03-2020

Nieuws

Kamerbrief beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000071409 - 14-04-2020

...Meer